Etikett: Reformer

Reviderade investeringslagar klubbades igenom – Banar väg för MSCI-uppgradering 2021

Nationalförsamlingen klubbade igenom revideringen av Law on Enterprises och Law on Investment i mitten av juni. Jag hittade en summering av de nya lagförslagen och tänkte dela med mig av några godbitar ur den. Tanken är att revideringen ska börja gälla 1:a januari 2021. Jag skrev i föregående halvårssummering om att lagförändringar såsom Law on Entreprises och Law on Investment kommer att vara av stor vikt för en eventuell uppgradering till MSCI Emerging Markets. Skulle uppgraderingen inte ske på en gång kan Vietnam flyttas till bevakning för eventuell uppgradering. I bästa av alla världar kan beslutet om uppgradering ges i juni 2021 och själva flytten ske redan i november samma år. Däremot har det, historiskt sett, tagit betydligt längre tid än så och i normalfallet skulle flytten ske någon gång under våren 2022.

 

Summering av reviderade Law on Entreprises och Law on Investment 2021

 

Law on Entreprises

Hushållsföretag och övriga företag separeras. Nya regler riktade till hushållsföretag kommer att komma senare under 2021 och undertiden kommer regeringen att bevaka regleringen kring den här typen av företag.

Ny definition av SOE. Statligt ägda företag, SOEs, kommer att omdefinieras. Idag definieras en SOE som ett företag där staten äger direkt 100 procent av verksamheten. I den nya definitionen så kommer företag där staten äger direkt 50 procent av verksamheten att definieras som SOE. 

Minoritetsägares rättigheter stärks. Kravet på att en aktieägare eller en grupp aktieägare måste ha ordinarie aktier i minst sex månader i rad för att utöva aktieägarnas rättigheter slopas helt. Dessutom har aktieägare som äger minst 5 procent av alla gemensamma aktier följande rättigheter:

 • Granska och söka igenom mötesprotokoll och uppföljningar av dessa, styrelsens beslut, finansiella rapporter med undantag för dokument relaterade till affärshemligheter.

 

 • Begära sammankallelse till en extra bolagsstämma i vissa specifika fall.

 

 • Begära att styrelsen undersöker varje specifik fråga relaterad till ledning och administration när det anses nödvändigt.

 

Law on Investment

Villkorat marknadstillträde

Nya sektorer kräver villkorade marknadstillträde för investerare. Dessa villkor har bland annat haft sitt syfte att skydda Vietnams nationella säkerhet. Sedan tidigare har det varit svårt att investera i sektorer såsom energisektorn som höjde sektorns lagstadgade FOL i december 2019 från 20 till 34 procent. Nu har det alltså tillkommit nya sektorer med specifika villkor. En sektor som förbjuds helt är inkassotjänster vilket betyder att varken utländska eller inhemska investerare kan äga eller bedriva verksamheter inom den sektorn. Samtidigt lättas marknadsvillkoren upp för investeringar i franchise- och logistikföretag. Några sektorer som har blivit föremål för villkorad marknadstillträde är bland annat äldrevård, vattenrening, elektronisk identifiering och autentiseringstjänster. I takt med att oroligheterna på Sydkinesiska havet trappas upp har även villkor tillkommit för företag inom registrering av fiskefartyg och besättningsutbildning för fiskefartyg.

 

Reglerna kring M&A luckras upp

Efter årsskiftet krävs inget godkännande av varken fusioner eller förvärv om köpet inte leder till en ökning av FOL. Skulle däremot köpet leda till en ökning av FOL och andelen överstiger 50 procent av aktierna så skulle det krävas ett godkännande av premiärministern. Projekt med maximalt investeringskapital på VND 10 biljoner kommer inte heller krävas på något godkännande från premiärministern.

Utöver dessa revideringar finns det förslag från finansministeriet om att tillåta utländska direktinvesterade företag (foreign direct invested enterprises). Förslaget har tagits vidare till vietnamesiska finansinspektionen SSC för att ta det vidare till regeringen.

 

Den reviderade värdepapperslagen

Sedan November 2019 finns det en stor reform värdepapperslagen, kallad 54/2019/QH14, som kommer att gälla från 1:a januari 2021. Lite highlights:

För att bli ett publikt bolag efter årsskiftet 2020/2021, måste det egna kapitalet (charter capital) för ett företag uppgå till minst VND 30 miljarder, drygt $1,3 miljoner dollar, där minst 10 procent av rösterna måste innehas av minst 100 andra aktieägare än majoritetsägarna. Publika bolag som inte uppfyller dessa krav efter årsskiftet kommer att klassas som icke-publika bolag.

IPO:er kommer att regleras hårdare

 • Företaget måste ha ett eget kapital på minst VND 30 miljarder.

 

 • Bolaget ska ha registrerat vinst under senaste 2 åren, i följd och inga ackumulerade förluster förrän samma år som börsintroduktionen genomförs.

 

 • Minst 15 procent av företagets röstandelar måste säljas vid börsintroduktionen om inte företaget har ett eget kapital på VND 1000 miljarder eller mer, då är kravet minst 10 procent. 

 

 • Vid börsintroduktionen ska andelarna gå till minst 100 andra utöver majoritetsägarna.

 

 • Större aktieägare måste förbinda sig att inneha minst 20 procent av företagets eget kapital under minst ett år från börsnoteringen, dvs. lock-up.

 

 • Lock-up kommer att vara tre år för strategiska investerare, eller ett år för professionella värdepappersinvesterare, med undantag för överföringar mellan professionella investerare eller som beslutas av domstolen / skiljedomstol eller i fall av arv.

 

 • Vid private placement får endast strategiska investerare och professionella värdepappersinvesterare delta i en private placement av ett publikt företag enligt den nya lagen.

 

Definitionen av professionella investerare ändras och täcker även:

 • Företag med eget kapital på över VND 100 miljarder
 • Börsnoterade företag
 • Privatpersoner med en värdepappersportfölj med ett värde över VND 2 miljarder 
 • Individer med en årlig beskattningsbar inkomst på VND 1 miljarder eller mer 

 

Finansdepartementet föreslår att kraftigt avreglera näringslivet i Vietnam

Finansdepartementet föreslog att 51,4 procent av det totala antalet villkor för företag reduceras.

Ministeriet föreslog också att ändra och komplettera 16 dekret på många områden, däribland försäkringar, värdepapper, tull, redovisning, revision, lotteri, elektroniska spel för utlänningar, kasino, vadslagningsverksamhet, kreditvärderingstjänster och frivillig pensionsförvaltning.

För försäkringsbolagen föreslog finansministeriet att de villkor som försäkringsbolag, utländska filialer eller försäkringsmäklarföretag måste uppfylla vid etablering i landet avskaffas.

För vietnamesiska organisationer att inrätta försäkringsbolag med begränsat ansvar eliminerade utkastet till dekretet villkoret att investerare måste bedriva verksamhet inom finans, bank och försäkring för att locka fler investerare att investera i försäkringsmarknaden.

Inom värdepappersområdet föreslog ministeriet att villkoren för egen-trading-verksamhet reduceras lägsta eget kapital från VND 100 miljarder ( $4.3 miljoner dollar)  till VND 4 miljarder ($2.15 miljoner) och minskade kravet för antalet års erfarenhet som generaldirektör.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/463797/ministry-of-finance-proposes-to-cut-514-of-business-conditions.html#0RWAvp0qBSa0zL05.99

Infograf: Ny lönereform i Vietnam – Vilka för- och nackdelar för denna reform med sig?

Reformer i Vietnam

Nguyễn Quang Dung, generaldirektör för avdelningen för lönefrågor inom inrikesministeriet, intervjuas i Vietnam News Agency gällande förslaget till en ny lönereform. Förslaget diskuterades vid partiets centralkommittés möte som pågick under förra veckan i Hanoi.

 

Bildkälla: http://www.vir.com.vn/ministry-proposes-changes-in-salary-scales-payrolls-in-enterprises-59196.html 

Vilka är utmaningarna Vietnam står inför med sitt nuvarande lönesystem?

Sedan 1960 har Vietnam genomfört fyra lönereformer (1960, 1985, 1993 och 2003), men fram till nu finns det fortfarande många problem som behöver åtgärdas. En grundlön på VND 1,3 miljoner (57 dollar) är beräknad för det nuvarande lönesystemet för gemensamma löntagare nationellt. Till exempel får en nyexaminerad student från Högskola/ Universitet idag en beräknad löneskala på 2,34 vilket är lika med strax över VND 3 miljoner per månad (1,3m x 2,34= 3 042 000) med dagens lönesystem.

En månadslön hos en statlig tjänsteman är baserad på en löneskala som också grundas genom multiplicering beroende på diverse faktorer.

Förutom månadslönen får en löntagare också några extra ersättningar. Faktum är att för många personer är de månatliga ersättningarna högre än deras faktiska löner.

Alla ovan nämnda exempel har gjort att vårat nuvarande lönesystem blivit väldigt komplicerat.

Hur kommer dessa problem att lösas i det kommande förslaget till reform av vårt lönesystem?

Enligt förslaget ska löner utbetalas enligt arbetspositioner för att göra dem i enlighet med lagen om kadrer och tjänstemän. Enligt detta förslag kommer lön hos en högre tjänstemän att betalas i enlighet med sin arbetsställning för att få den att överensstämma med lagen om kadrer och tjänstemän.

Vi har för avsikt att utforma en löneskala för ledande tjänstemän. Till exempel fastställde vi VND 17 miljoner i månadslön till en av departementets generaldirektörer. Så den som är befordrad till den positionen har sin månadslön på VND 17 miljoner.

Naturligtvis, i den kommande lönereformen, kommer personer med talang att ges särskild behandling för att uppmuntra dem att bidra mer till hemlandet.

För allmänna arbetstagare (som förare, vakter, städare) kommer deras löner att baseras på deras förhandlingar med sina arbetsgivare.

Enligt förslaget om en ny lönereform kommer alla offentligt anställda och övriga tjänstemän endast att få sin månadslön och kommer inte att få någon extra ersättning. Vad är ditt svar på detta förslag?

I förslaget om lönehöjning för alla offentligt anställda och regeringstjänstemän hoppas vi att de och deras anhöriga kan ha ett anständigt liv på sina löner.

I det gamla systemet skapades det många ersättningarna för att kompensera för arbetare och tjänstemännens låga löner. Det nya lönesystemet kommer att göra det möjligt för vår offentliga budget att fungera på ett tydligare sätt, mer transparens.

Naturligtvis är den andra punkten i lönereformen att bidra till vår nuvarande kamp mot korruption och att höja arbetsproduktiviteten hos alla lönearbetare.

Källa: http://vietnamnews.vn/opinion/427457/new-public-salary-system-to-boost-transparency.html#OHyQ24verDQzu12f.99

Endast 19% av nya condotels i Vietnam såldes under första kvartalet

Fastighetsorganisationer i Vietnam är oroade över att 2018 kan vara ett svårt år för den lokala condotelmarknaden på grund av överutbud.

Omkring 23 000 condotels byggdes förra året i Vietnam, enligt Ho Chi Minh City Real Estate Association (HoREA). Under det första kvartalet i år släpptes 2 078 nya condotels på marknaden, enligt estimat från fastighetsbolaget DKRA.

Trots det höga antalet såldes endast 387 under de tre första månaderna i år, rapporterade DKRA. Förra året såldes endast 33 procent av de nya condotelerna, endast hälften av antalet rapporterades 2016, sa företaget.

Condotel-investeringar i Vietnam har inte avtagit sedan 2016, trots en varning om överutbud utfärdats av HoREA i augusti 2017. Föreningen uppskattade att från 2017 till 2019 kommer cirka 29.000 nya condotels att släppas ut på marknaden.

En av orsakerna till den låga efterfrågan är bristen på en rättslig ram för att hantera dem eftersom de för närvarande inte klart anges i vietnamesisk lag, sa Nguyen Van Sinh, biträdande byggnadsminister vid en kondokonferens i mars.

Köparna är oroade för bristen på äganderätt och förvaltningsrättigheter eftersom myndigheterna inte utfärdar röda böcker (dokument som bekräftar ägande i Vietnam) för condotels.

Trots dessa utmaningar menar experter dock att condotels fortfarande har stor potential i Vietnam och att överutbudet endast är tillfälligt.

Antalet internationella besökare som anländer till Vietnam har ökat med 30 procent under de senaste tre åren så det kommer att bli en växande efterfrågan på condotels under de kommande åren, säger Nguyen Van Tuan, generaldirektör för turism under kultur & turismministeriet.

Condotels reser sig runt många kända turistattraktioner. Den centrala stranden i  staden Nha Trang står för 52 procent av alla condotels i Vietnam, medan resten finns i turistvänliga städer som Binh Thuan och Da Nang i den centrala regionen och Phu Quoc Island i söder, rapporterade HoREA.

En annan anledning till den blomstrande condotelmarknaden är Vietnams stigande medelklasspopulation, säger professor Dang Hung Vo, tidigare biträdande minister för naturresurser och miljö.

Condotels kostar inte lika mycket som villor så Vietnams växande medelklass är mer sannolikt att vara intresserad av denna form av fastighetsinvesteringar, sa Vo.

Vietnams medelklass kommer att nå 44 miljoner år 2020 och står för 46,3 procent av befolkningen, enligt Nielsen, ett globalt researchföretag.

Condotels har fortfarande stor potential på grund av de 8 till 12 procents avkastningar utvecklarna garanterar köparna. Enligt Vo har vissa fastighetsbolag redan betalat ut dessa garantier till köparna.

Förra månaden sa byggnadsdepartementet att condotels ska behandlas som bostadsfastigheter så att ägarna beviljas långsiktigt ägande.

Departementet föreslog också att Vietnams lagar om bostäder, mark och byggande skulle modifieras för att göra lagarna tydligare  för investerare som är i färd med att köpa semesterfastigheter.

WEF Rapport: Vietnam – En av de länder som är sämst förberedd för den fjärde industriella revolutionen

När världen går in i den fjärde industrirevolutionen ser det ut som att Vietnam har mycket att göra då landet står inför en utmanande väg framåt eftersom landet, enligt World Economic Forum, inte är väl förberedd inför framtiden.

Enligt rapporten av WEF rankas Vietnam lågt i fråga om utbildning, human resources, innovation och teknik, som är alla viktiga faktorer för den fjärde industrirevolutionen.

WEF analyserar 100 länder och ekonomier som representerar över 96 procent av den globala tillverkningsvärdet , Manufacturing Value Added (MVA) och över 96 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP).

Dess bedömning består av 59 indikatorer över produktionskomponenterna för produktion och produktionskonstruktion.

I en övergripande skala av 1 till 10, får Vietnam 4,9 i Drivers of Production och 5.0 i Structure of Production, som ligger efter Singapore, Malaysia, Indonesien och Thailand.

Landet rankas 90:e inom teknik och innovation, 92:e i teknologiplattform, 77:e i innovationsförmåga, 70:e i mänskligt kapital (utvärdering av kompetens och erfarenhet av anställda), 75: e universitetets kvalitet, 68: e i matematik- och vetenskapsutbildningars kvalitet och 80:e kvalitativ yrkesutbildning.

I december förra året sa statsminister Nguyen Xuan Phuc att Vietnam skulle behöva tillhandahålla ytterligare teknisk utbildning för sina anställda och ett omfattande informationsteknologisystem för att tjäna en digital ekonomi.

Han satte också ett mål att rekrytera mer än en miljon högkvalificerade arbetstagare inom den digitala tekniksektorn.

I maj utfärdade han ett direktiv för att stärka landets möjligheter att få tillgång till den fjärde industrirevolutionen.

Phuc riktade landet att fokusera på att utveckla infrastruktur för informationsteknik samtidigt som företagen uppmuntras att investera i tekniska innovationer för att ta tillfället i akt och minimera revolutionens negativa effekter och riskera att landet halkar efter ännu mer.

I teknik och kommunikation förväntas Vietnam ha ett komplett och stabilt 4G-nätverk senast 2018. Forskning och utveckling inom 5G-teknik kommer också att sättas igång för att tillgodose kraven på Internet of Things så snart som möjligt.

I vetenskaplig forskning och utbildning kommer Vietnam att fokusera på matematik, fysik, informationsteknik och grundvetenskap. Forskning på avancerad, innovativ teknik för att höja kvaliteten på produktionen, immaterialrätten och den biologiska industrin kommer alla att ges hög prioritet.

Den fjärde industrirevolutionen, som bygger på fusion av digital, fysisk och biologisk teknik, Internet of Things och artificiell intelligens, äger rum över hela världen och har en stark inverkan på alla aspekter av det socioekonomiska livet. Det leder till förändringar i produktionsmetoder och arbetskraft enligt direktivet.

Av de 100 ekonomier som ingår i WEF: s bedömning är endast 25 från Europa, Nordamerika och Östasien i ledningen som drar nytta av produktionens förändrade natur, säger rapporten.

De är Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Italien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Nederländerna, Polen, Singapore, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz , Storbritannien och USA.

Cirka 70 procent av robotförsäljningen sker i Kina, Tyskland, Japan och Sydkorea, med Kina som den snabbast växande marknaden enligt WEF.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-named-among-countries-least-prepared-for-fourth-industrial-revolution-3720209.html

Rapport WEF: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf  Se sidan 262 om Vietnam

 

Regeringen hoppas kunna attrahera bildandet av 135 000 nya företag 2018

Regeringen hoppas kunna attrahera 135 000 nya företag 2018. Vu Tien Loc, ordförande för Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) sa att detta var möjligt, men skulle kräva snabba reformer.

”Det här är ett viktigt steg för att uppfylla regeringens plan att ha en miljon företag fram till 2020,” sa Loc i en intervju med Viet Nam News Agency. ”Institutionella reformer måste skyndas på,” tillade han.

Loc sa att reformerna var fortfarande långsamma och regeringens beslutsamhet för reformer hade inte nått alla lokala myndigheter och byråer. ”Det viktigaste är åtgärd, och lokala myndigheter och byråer måste skynda på reformer.”

Dessutom sa han att det var viktigt att förbättra företagsklimatet och den nationella konkurrenskraften samt förenkla kontrollprocedurer för import och export.

Loc sa att regeringen också skulle främja den privata sektorn genom att tillhandahålla offentliga tjänster för att hjälpa företagen att utvecklas.

”I år skulle kunna vara början på en reformperiod”, sade Loc och tillade att företagen känner tillit på en konstruktiv regering.

Regeringen hävdade att den administrativa reformen av land, skatt, tull, jordbruk, landsbygdsutveckling, informationsteknik och nyetablering skulle förbättras.

Regeringen planerade också att skapa företagsklimatsindikatorer och ekonomisk konkurrenskraft och lyssna på företag och deras svårigheter.

Stöd kommer också att ges för att främja nystartade företag, små och medelstora företag, kooperativ samt skapa en rättvis marknad för alla egenföretagare.

Antalet nya företag har ökat rekordartat under de senaste två åren. År 2017 öppnade mer än 126 800 nya företag som översteg rekordet på 110 000 nya företag 2016.

Förra året hade Vietnam 561 000 operativa företag, enligt statistik.

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑